Internetowa sprzedaż biletów, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, żeby korzytać z systemu, żeby korzystać z systemu

Wybór miejscKoszykLogowaniePodsumowanie zakupówPłatność

Regulamin w PDF

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu z siedzibą przy placu W. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz jest samorządową instytucją kultury, zarejestrowaną w rejestrze Samorządu Województwa Wielkopolskiego pod nr RIK 17, REGON 000279752, NIP 6180042367, zwany w dalszej części Regulaminu „Teatrem”.

1. Regulamin określa zasady sprzedaży internetowej biletów na wydarzenia przez stronę internetową www.bilety.teatr.kalisz.pl. Przez wydarzenie rozumie się spektakl, koncert lub inne wydarzenie artystyczne odbywające się w ramach statutowej działalności Teatru.

2. System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów, Teatr prosi o kontakt telefoniczny z Biurem Organizacji Widowni tel. 62 76 05 310 lub Kasą Biletową, tel. 62 76 05 314.

3. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w Kasie Biletowej Teatru.

4. Wszystkie informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy Kasy Biletowej publikowane są na stronie www.teatr.kalisz.plkaliskie.org.

5. Ceny biletów podane są w złotych polskich, są cenami brutto oraz zawierają opłatę manipulacyjną w wysokości 1,50 zł doliczaną do ceny każdego biletu. Cena podana przy każdym bilecie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

6. Teatr nie przyjmuje zwrotów w innym przypadku niż określone w pkt. 19 niniejszego Regulaminu.

7. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży internetowej pomiędzy Kupującym a Teatrem jest:

a) spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu na stronie internetowej www.bilety.teatr.kalisz.pl:

- wybór wydarzenia, terminu i ilości biletów,

- podanie danych Kupującego: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu,
- złożenie

- złożenie przez Kupującego zamówienia online,

- otrzymanie przez Kupującego potwierdzenia dokonania zamówienia na wskazany przez Kupującego adres e-mail,

- wydrukowanie biletu i okazanie go przed wejściem na wydarzenie,

b) zaakceptowanie Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie między Kupującym a Teatrem,

c) uiszczenie przez Kupującego zapłaty za zamówienie przez system elektronicznej płatności; zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu dwóch godzin od dokonania zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

8. Płatności są dokonywane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, tel. 12 688 26 00, fax: 12 688 26 99.

9. Stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową operacje nie podlegają fiskalizacji, w związku z tym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

10. Aby otrzymać fakturę Kupujący winien w procesie zamawiania zaznaczyć opcję „Faktura VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

11. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego w formularzu zamówienia.

12. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu oraz za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego obsługiwanego przez Dotpay S.A., o którym mowa w pkt 7 ppkt.c)  niniejszego Regulaminu oraz za działania lub zaniechanie działania przez Dotpay S.A.

13. W dowolnym momencie Kupujący może sprawdzić status realizacji zamówienia logując się na stronie www.bilety.teatr.kalisz.pl.

14. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej na 1 dzień przed wydarzeniem. W terminie krótszym niż powyższy zapraszamy do Kasy Biletowej Teatru lub do kontaktu telefonicznego, tel. 62 76 05 314. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.

15. W sprzedaży internetowej dostępne są bilety normalne i ulgowe. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię i są nieważne.

16. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

17. Wydarzenia zaczynają się punktualnie. Teatr zastrzega możliwość niewpuszczenia na widownię spóźnionego widza i nie przewiduje z tego powodu zwrotu lub wymiany biletu.

18. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi.

19. Zwrot kwoty za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest jedynie w przypadku odwołania wydarzenia lub zmiany repertuaru przez Teatr. W takim przypadku zwrot nastąpi przelewem na rachunek, z którego dokonana była zapłata, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych licząc od terminu niezrealizowanego wydarzenia.

20. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty wydarzenia, którego dotyczy reklamacja. Reklamacje należy składać pisemnie w Biurze Organizacji Widowni, tel. 62 76 05 310. Teatr zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

21. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Teatr w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.

Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów, jak również, za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe, w celach przekazywania informacji o ofercie kulturalnej Teatru i oferowanych promocjach - przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych przywoływanej powyżej.
Administratorem danych osobowych jest Teatr i Dotpay S.A.